Gebruiksvoorwaarden Okta Personal

Voor het laatst bijgewerkt op: 5 december 2023

Vertalingen van deze voorwaarden zijn beschikbaar in de volgende talen: 

Deze gebruiksvoorwaarden voor Okta Personal (de "voorwaarden") vormen een bindende overeenkomst tussen u ("u" of "uw") en Okta, Inc. ("Okta", "we/wij," "ons" of "onze"), die van toepassing is op uw toegang tot en gebruik van Okta Personal via een webbrowser, plug-in, desktop-client of mobiele applicatie ("Okta Personal").

 • Als u woonachtig bent in Australië, kunt u de toepasselijke voorwaarden hier raadplegen.
 • Als u woonachtig bent in Frankrijk, kunt u de toepasselijke voorwaarden hier raadplegen.
 • Als u woonachtig bent in Ierland, kunt u de toepasselijke voorwaarden hier raadplegen.
 • Als u woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk, kunt u de toepasselijke voorwaarden hier raadplegen.

Lees deze voorwaarden aandachtig voordat u Okta Personal downloadt, installeert of gebruikt. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET (OF KAN VOLDOEN AAN) DEZE VOORWAARDEN, MAG U OKTA PERSONAL NIET GEBRUIKEN OF OPENEN. Als u op "Accepteren" klikt of Okta Personal opent of gebruikt, accepteert u deze voorwaarden, het privacybeleid op https://www.okta.com/nl/privacy-policy/ ("privacybeleid") en verklaart u dat u: (i) gebonden bent aan deze voorwaarden, (ii) meerderjarig bent volgens de wetten van de jurisdictie waarin u woonachtig bent en (iii) wettelijk bevoegd bent om een overeenkomst aan te gaan met Okta. U mag alleen gebruikmaken van Okta Personal als u deze voorwaarden en het privacybeleid accepteert. Als in een acceptatie, bevestiging of andere vorm van communicatie van u voorwaarden worden genoemd die een aanvulling vormen op of anders zijn dan deze voorwaarden, worden deze aanvullende of andere voorwaarden hierbij aangemerkt als wezenlijke wijzigingen, wordt hierbij kennis gegeven van het feit dat Okta hiertegen bezwaar maakt en deze voorwaarden afwijst, en hebben dergelijke aanvullende of andere voorwaarden derhalve geen effect.

 1. Services van derden. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op websites, services en applicaties van derden (gezamenlijk "services van derden") die zijn geïntegreerd in of die u mogelijk koppelt aan Okta Personal. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of werkwijzen van services van derden, bevelen deze niet aan en hebben er geen controle over. We raden u aan de voorwaarden en het beleid van services van derden die u gebruikt via Okta Personal te raadplegen. Okta verschaft dergelijke koppelingen alleen voor uw gemak en als u via Okta Personal toegang krijgt tot services van derden, doet u dat op eigen risico. 
   
 2. Registratie. Wanneer u een account bij ons opent ("uw account"): 
 • moet u uw accountinformatie en wachtwoord geheimhouden;
 • moet u Okta direct via een e-mail naar [email protected] op de hoogte brengen van daadwerkelijk of vermeend onbevoegd gebruik van uw account;
 • mag u uw account alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden;
 • mag u uw account of het recht op toegang tot uw account niet delen of overdragen aan derden;
 • bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via uw account;
 • verschaft u alleen waarheidsgetrouwe, actuele en volledige informatie en houdt u deze altijd up-to-date; en
 • selecteert of gebruikt u geen inloggegevens van een andere persoon of entiteit om u voor te doen als die persoon of entiteit en gebruikt u geen inloggegevens ten aanzien waarvan een andere persoon rechten heeft zonder toestemming van die persoon.

  Okta is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het niet naleven van een van de bovenstaande bepalingen. Niet-naleving van een van de bovenstaande bepalingen vormt een schending van deze voorwaarden en kan resulteren in de opschorting of onmiddellijke sluiting van uw account, zulks naar eigen goeddunken van Okta. 
 1. Aankopen. Okta Personal wordt u momenteel gratis aangeboden, maar het kan zijn dat u de mogelijkheid krijgt om producten of services die toegankelijk of beschikbaar zijn via Okta Personal aan te schaffen, u erop te abonneren of deze anderszins te verkrijgen. Sommige functies zijn mogelijk alleen beschikbaar op basis van een abonnement dat u of een derde moet aanschaffen. U machtigt Okta (of een organisatie die is gekozen om namens Okta op te treden) bedragen in verband met een dergelijke transactie in rekening te brengen op de creditcard, de betaalkaart, het mobiele services-account of een andere betaalmethode die/dat u hebt verstrekt en verbindt u ertoe alle kosten in verband met een dergelijke transactie te zullen voldoen. 
   
 2. Looptijd en beëindiging. Deze voorwaarden treden in werking op de datum van uw eerste gebruik van of toegang tot Okta Personal en blijven gelden totdat ze worden beëindigd. U kunt deze voorwaarden beëindigen door uw account wanneer u wilt te deactiveren door ons te mailen op [email protected]. Als u Okta Personal echter opnieuw downloadt of weer gebruikt of opent, moet u de actuele versie van deze voorwaarden accepteren om toegang te kunnen krijgen of gebruik te kunnen maken van Okta Personal. Okta kan deze voorwaarden op elk willekeurig moment beëindigen. Als u zich niet houdt aan een van deze voorwaarden, kan Okta uw account opschorten of sluiten en uw toegang tot Okta Personal blokkeren. Okta behoudt zich voorts het recht voor Okta Personal (of delen of inhoud ervan) op elk willekeurig moment te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Na beëindiging van deze voorwaarden, komen alle rechten die aan u zijn toegekend en alle voordelen die u hebt verworven op grond van deze voorwaarden te vervallen, wordt uw account gedeactiveerd en moet u uw gebruik van Okta Personal staken. Na beëindiging van deze voorwaarden of deactivering van uw account op grond van deze bepalingen, mag Okta uw account en alle bijbehorende data verwijderen. De algemene voorwaarden van deze voorwaarden die gezien hun aard blijven gelden na beëindiging van deze voorwaarden, blijven gelden na beëindiging van deze voorwaarden.
   
 3. Eigendom. Okta behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op (a) Okta Personal, met inbegrip van alle teksten, bestanden, afbeeldingen, grafische elementen, illustraties, informatie, data, audio, video, foto's, advertenties en andere content en materialen die deel uitmaken van, beschikbaar zijn in of worden aangeboden vanuit of via Okta Personal, en (b) de naam, het logo en andere handelsmerken van Okta en hieraan verwante intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van, zonder enige beperking, alle wijzigingen, verbeteringen, afgeleide werken en upgrades. U krijgt een licentie om Okta Personal uitsluitend in de mate die in deze voorwaarden wordt beschreven, te gebruiken. Alle rechten ten aanzien van Okta Personal die niet uitdrukkelijk aan u worden toegekend in deze voorwaarden, zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Okta.
   
 4. Gebruiksrechten. U mag, uitsluitend tijdens de in paragraaf 4 vermelde periode en voor persoonlijk gebruik, toegang krijgen tot Okta Personal en Okta Personal gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag geen enkel onderdeel van Okta Personal wijzigen, kopiëren of reproduceren, uitvoeren, tonen, publiceren, opnieuw publiceren, overdragen, verspreiden, ervan afgeleide werken creëren, deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, of op andere wijze exploiteren zonder schriftelijke toestemming vooraf van Okta. Op uw gebruik van services van derden is/zijn de toepasselijke licentie(s) van deze derden van toepassing, waarvan kopieën kunnen worden geraadpleegd op de website van Okta: https://www.okta.com/trustandcompliance/. In het geval van uitdrukkelijke tegenspraak tussen een licentie van derden en deze voorwaarden, heeft een dergelijke licentie van derden alleen betrekking op de specifieke services van deze derden. 
   
 5. Uw data. "uw data" verwijst naar data en content die door of namens u zijn geüpload naar Okta Personal. U behoudt alle rechten ten aanzien van uw data. U kent Okta hierbij een royaltyvrije, volledig betaalde, eeuwige, niet-intrekbare, wereldwijde licentie toe om uw data op te slaan, op te halen, er een back-up van te maken, te herstellen en anderszins te kopiëren, zodat we u Okta Personal kunnen aanbieden, onder meer voor legitieme zakelijke doeleinden als fraudepreventie, zoals omschreven in ons privacybeleid. U mag geen data verstrekken of uploaden die: (a) lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, pornografisch of bedreigend zijn, de privacy schenden of beledigende opmerkingen bevatten; (b) intellectuele-eigendomsrechten van derden schenden, misbruiken of anderszins niet eerbiedigen; (c) illegaal of gewelddadig zijn of aanzetten tot illegale of gewelddadige activiteiten of deze bevorderen; of (d) deze voorwaarden op een andere manier schenden. U verklaart aan Okta dat u de houder bent van alle rechten en aanspraken op en alle belangen in de data die u verstrekt of uploadt naar Okta Personal of voldoende bevoegd bent om Okta de rechten waarover in deze voorwaarden wordt gesproken, toe te kennen.
   
 6. Feedback. Alle feedback, ideeën, suggesties en andere commentaren die u ons doet toekomen met betrekking tot Okta Personal ("feedback") zijn vrijwillig, kosteloos en creëren geen verplichtingen voor Okta naar u toe. U kent Okta hierbij een eeuwig(e), niet-intrekba(a)r(e), onbeperkt(e), royaltyvrij(e) recht en licentie toe om feedback op wettige wijze te gebruiken, zonder compensatie en zonder enige verplichting naar u toe.
   
 7. Beperkingen. U mag het volgende niet doen: (a) Okta Personal wijzigen, ervan afgeleide werken creëren of er reverse engineering op toepassen; (b) Okta Personal gebruiken op een manier die inhoudt dat misbruik wordt gemaakt van onze netwerken, gebruikersaccounts of Okta Personal of dat deze worden verstoord, of een poging hiertoe inhoudt; (c) in Okta Personal intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen of onrechtmatig materiaal of een virus, malware of malafide code opslaan, uploaden of versturen; (d) materiaal dat het intellectuele eigendom, de privacy of andere rechten van derden schendt uploaden of versturen via Okta Personal; (e) Okta Personal gebruiken om fraude te plegen of u voor te doen als een andere persoon of entiteit; (f) elektronische beschermingsmaatregelen in Okta Personal verwijderen, omzeilen of vermijden; (g) Okta Personal gebruiken voor commerciële doeleinden (het gebruik van Okta Personal-functies die beschikbaar zijn voor een  enterprise-versie van Okta en die u gebruikt met door Okta aangeleverde tools en koppelingen is toegestaan, in overeenstemming met de machtigingen die zijn toegekend door uw enterprise-beheerder van Okta); (h) deze voorwaarden, de voorwaarden van services van derden of licenties van derden, wet- of regelgeving op lokaal-, staats-, federaal of internationaal niveau, of andere vereisten of beperkingen die door Okta worden gepubliceerd op zijn website of in de applicatie, schenden; of (i) Okta Personal, gebruikersaccounts of toegang tot Okta Personal verkopen, doorverkopen, uitlenen, delen, verhuren of onderverhuren.
   
 8. Claims wegens schending van auteursrecht. Net zoals Okta van gebruikers van Okta Personal eist dat zij het auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten van Okta, aan Okta verwante entiteiten en andere derden eerbiedigen, eerbiedigt Okta het auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten van gebruikers van Okta Personal en andere derden. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) kunt u, indien u te goeder trouw denkt dat een werk van u waarop auteursrecht rust zonder toestemming is gereproduceerd in Okta Personal op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, de aangewezen vertegenwoordiger van Okta voor auteursrechtschendingen hiervan in kennis stellen in overeenstemming met het beleid van Okta inzake kennisgeving over auteursrechtschendingen, dat kan worden geraadpleegd op https://www.okta.com/copyright/.

  Het uitsluiten van bepaalde garanties en beperkingen of van aansprakelijkheid is in bepaalde jurisdicties niet toegestaan. Daarom kan het zijn dat sommige van de uitsluitingen en beperkingen hieronder niet gelden voor gebruikers die in die jurisdicties zijn gevestigd. 
   
 9. Disclaimer. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN OKTA PERSONAL IS OP EIGEN RISICO. U ACCEPTEERT ALLE RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OKTA PERSONAL VOLLEDIG. OKTA PERSONAL WORDT AANGEBODEN OP BASIS VAN DE HUIDIGE SITUATIE ("AS IS") EN BESCHIKBAARHEID ("AS AVAILABLE" ). VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, (A) WIJST OKTA ALLE IMPLICIETE EN EXPLICIETE VERKLARINGEN EN GARANTIES MET BETREKKING TOT OKTA PERSONAL, MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, EN ALLE GARANTIES TEGEN INBREUK OP RECHTEN, VAN AANSPRAAK OP EIGENDOM OF VAN ONGESTOORD GEBRUIK, AF, (B) GARANDEERT OKTA NIET DAT OKTA PERSONAL VOLLEDIG, NAUWKEURIG, BESCHIKBAAR, ACTUEEL, VEILIG, BETROUWBAAR, FOUTVRIJ OF VRIJ VAN ONDERBREKINGEN, CRASHES, DOWNTIME OF ANDERE FOUTEN IS OF VOLDOET AAN UW BEHOEFTEN, EN (C) KUNNEN OKTA, AAN OKTA VERWANTE ENTITEITEN, EXTERNE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF SERVICES DIE VERBAND HOUDEN MET OKTA PERSONAL EN HUN RESPECTIEVE EIGENAREN, DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN, EXTERNEN, LICENTIEGEVERS EN -NEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR OKTA PERSONAL. 
   
 10. Beperking van de aansprakelijkheid. OKTA, AAN OKTA VERWANTE ENTITEITEN EN HUN EIGENAREN, DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN, EXTERNEN, LICENTIEGEVERS EN -NEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS  ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, GEVOLG-, BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE, COMPENSATOIRE OF PUNITIEVE SCHADE (MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN DATA, GEBRUIK EN GOODWILL EN ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN), OP GROND VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, DIE HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT MET UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN (OF HET NIET HEBBEN VAN TOEGANG TOT OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN) OKTA PERSONAL, ZELFS ALS OKTA OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS IN GEVALLEN WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. DE TOTALE GEAGGREGEERDE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN, IS BEPERKT TOT $ 100.
   
 11. Vrijwaring. U verbindt zich ertoe Okta, aan Okta verwante entiteiten en hun eigenaren, directeurs, functionarissen, medewerkers, agenten, externen, licentiegevers en -nemers en vertegenwoordigers te behoeden en schadeloos te stellen voor, en te vrijwaren van alle claims, verliezen, vormen van aansprakelijkheid, schade, uitgaven en kosten (inclusief honoraria van advocaten, gerechtelijke kosten, schadevergoedingen en schikkingsbedragen) die het resultaat zijn van of voortvloeien uit (a) schending of vermeende schending door u van deze voorwaarden, (b) schending door u van de toepasselijke wet- en regelgeving, (c) content die u hebt geüpload naar Okta Personal, inclusief uw data, of (d) uw toegang tot of gebruik van Okta Personal. Okta zal u op de hoogte stellen van dergelijke claims of aantijgingen en mag op eigen kosten deelnemen aan de verdediging tegen dergelijke claims.
   
 12. Alleen van toepassing op consumenten die woonachtig zijn in de provincie Quebec: Okta garandeert niet dat Okta Personal voldoet aan uw verwachtingen of behoeften, of dat het zal werken zonder onderbrekingen, vertragingen, beveiligingsproblemen of fouten. We kunnen niet garanderen dat de informatie die beschikbaar wordt gesteld via Okta Personal altijd exact, betrouwbaar of correct is en dat alle fouten worden gecorrigeerd. De beschikbaarheid van Okta Personal, met inbegrip van toegang tot een account, op een specifiek moment of op een specifieke locatie, is niet gegarandeerd. Okta beveelt u daarom aan om kopieën te maken van informatie, met inbegrip van wachtwoorden, die u opslaat in uw account. Okta kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die u lijdt, en is ook niet aansprakelijk naar u toe in situaties waarin Okta door overmacht niet kan voldoen aan zijn verplichtingen.
   
 13. Kennisgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, worden de kennisgevingen die vereist of toegestaan zijn op grond van deze voorwaarden per post naar Okta verzonden en wel naar het volgende adres: Okta, Inc., ATTN: LEGAL, 100 First Street, Floor 6, San Francisco, CA 94105, VS. Daarnaast moet een kopie van de kennisgeving (die zelf niet wordt beschouwd als kennisgeving) per e-mail worden verzonden naar [email protected] met de woorden "LEGAL NOTICE" in de onderwerpregel. Als Okta op grond van het toepasselijke recht verplicht is kennisgeving per e-mail te accepteren (maar niet in andere gevallen), mag u per e-mail een kennisgeving naar Okta sturen via [email protected] met de woorden "LEGAL NOTICE" in de onderwerpregel.
   
 14. Derde begunstigden. Aan Okta verwante entiteiten zijn beoogde derde begunstigden op grond van deze voorwaarden en hebben het recht om bepalingen die direct betrekking hebben op Okta Personal of andere Okta-technologieën ten aanzien waarvan zij rechten hebben, af te dwingen. 
   
 15. Toewijzing. U mag deze voorwaarden of uw rechten op grond ervan niet toewijzen, delegeren of overdragen en pogingen om dit toch te doen zijn ongeldig. 
   
 16. Keuze van toepasselijk recht, rechterlijke bevoegdheid en afzien van collectieve procedures. Met inachtneming van het toepasselijke recht worden deze voorwaarden beheerst door de wetten van de staat Californië, zonder toepassing van de conflictenrechtelijke bepalingen die de toepassing zouden vereisen van wetgeving uit een ander rechtsgebied of van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken of van de Amerikaanse Uniform Computer Information Transactions Act. U onderwerpt u hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de rechterlijke bevoegdheid van de staats- en federale rechtbanken in San Francisco, Californië, voor eventuele geschillen die zich voordoen met betrekking tot deze voorwaarden. Bij dergelijke geschillen kan de winnende partij gemaakte redelijke advocatenkosten verhalen op de andere partij. PROCEDURES OM EEN GESCHIL AANHANGIG TE MAKEN OF TE BESLECHTEN WORDEN UITZONDERLIJK OP INDIVIDUELE BASIS INGESTELD. U NOCH OKTA STELT NAAR AANLEIDING VAN EEN GESCHIL EEN COLLECTIEVE PROCEDURE ('CLASS ACTION') OF EEN ANDERE PROCEDURE WAARIN EEN VAN DE PARTIJEN OPTREEDT OF VOORSTELT OP TE TREDEN IN DE HOEDANIGHEID VAN VERTEGENWOORDIGER, IN. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, doet u permanent en onherroepelijk afstand van het recht om in welk forum dan ook een vordering in te stellen in verband met deze voorwaarden, tenzij u Okta binnen één (1) jaar nadat de gebeurtenissen of feiten die aanleiding geven tot de vordering zich voordoen, schriftelijk op de hoogte stelt van deze gebeurtenissen of feiten. Niettegenstaande het voorgaande kunt u als consument een beroep doen op de dwingende bepalingen uit de wetgeving van het land waarin u woonachtig bent. Niets in deze voorwaarden, met inbegrip van deze bepaling inzake toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid, doet afbreuk aan uw rechten als consument om een beroep te doen op dergelijke dwingende bepalingen uit de lokale wetgeving. Voor consumenten die woonachtig zijn in de provincie Quebec, worden deze voorwaarden beheerst door de wetten van de provincie Quebec en hebben de rechtbanken van Quebec de rechterlijke bevoegdheid. De eerdergenoemde bepalingen inzake het doen van afstand van rechten met betrekking tot geschillen, waaronder het niet-instellen van collectieve procedures, zijn niet op u van toepassing. 
   
 17. Internationale gebruikers. Okta Personal wordt aangeboden vanuit de Verenigde Staten en data (inclusief uw data) kunnen internationaal worden opgeslagen en verwerkt. Okta garandeert niet dat inhoud die wordt weergegeven in Okta Personal geschikt (of, in sommige gevallen, beschikbaar) is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten. Het is uw verantwoordelijk om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wet- en regelgeving inzake export, privacy en gegevensbescherming. U erkent dat op Okta Personal exportcontroles of sanctiewetten van toepassing kunnen zijn in de Verenigde Staten en andere landen. U mag geen deel van Okta Personal raadplegen, gebruiken, exporteren of bekendmaken als dit een schending inhoudt van de toepasselijke exportcontroles en sanctiewetgeving. Software en applicaties die deel uitmaken van Okta Personal mogen derhalve niet worden gedownload, geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd: (1) in/naar (of naar een staatsburger of ingezetene van) Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, de Oekraïense regio's Loehansk, Donetsk of de Krim, of een ander land of grondgebied ten aanzien waarvan de Verenigde Staten een embargo heeft afgekondigd op de export van goederen, services of technologie, of transacties met ingezetenen heeft verboden; of (2) naar iemand die op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Treasury Department of in de Table of Deny Orders van het Amerikaanse Commerce Department staat. Als u software of applicaties downloadt in verband met Okta Personal of anderszins gebruikmaakt van Okta Personal, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder invloed staat van of een staatsburger of ingezetene bent van een van deze landen en dat u niet op een van deze lijsten staat.
   
 18. Voorwaarden en beleid inzake platforms van derden en stores. Indien en in de mate dat de Apple App Store en/of de Google Play Store of een andere relevante store of ander relevant platform van derden zijn regels voor het downloaden of gebruiken van mobiele applicaties, met inbegrip van Okta Personal, wijzigt, is Okta niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen, ook niet als ze afwijken van deze voorwaarden. Bepaalde producten, services, inhoud of functies die worden aangeboden via Okta Personal (of anderszins door Okta worden aangeboden), kunnen door Google Inc. ("Google") aangeboden producten, platforms, inhoud, functies of software bevatten. Als u dergelijke door Google aangeboden materialen gebruikt, gaat u er hierbij mee akkoord dat u gebonden bent door de gebruiksvoorwaarden van Google, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.google.com/intl/nl/policies/terms/. Daarnaast zijn op uw gebruik van software in verband met de Android-versie van de mobiele applicatie voor Okta Personal bepaalde licenties van derden van toepassing. Deze licenties en broncode kunnen worden geraadpleegd op http://source.android.com/source/licenses.html, en u gaat er hierbij mee akkoord dat u hierdoor gebonden bent. 

  De mobiele applicatie voor Okta Personal wordt gedownload naar een Apple-product dat gebruikmaakt van de iOS-kit voor software development van Apple, Inc. ("Apple"), maar Okta is volledig verantwoordelijk voor dergelijke mobiele applicaties en de inhoud ervan. Als u gebruikmaakt van de applicaties of deze opent via een Apple-product, erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze voorwaarden gelden tussen u en Okta en niet tussen u en Apple. Voorts is uw toegang tot en gebruik van de Okta-applicaties op een Apple-product beperkt tot Apple-producten waarvan u de eigenaar bent en die u controleert en in overeenstemming met de gebruiksregels die worden beschreven in de servicevoorwaarden van de App Store. Okta is verantwoordelijk voor de afhandeling van eventuele vorderingen die u instelt in verband met het gebruik en/of het bezit van een Okta-applicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (a) vorderingen voor productaansprakelijkheid; (b) vorderingen met betrekking tot non-conformiteit van een Okta-applicatie met toepasselijke wet- of regelgeving; en (c) vorderingen uit hoofde van de wetgeving inzake consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving. Okta is verantwoordelijk voor onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Okta-applicatie. Apple is niet aansprakelijk voor vorderingen van derden inzake schendingen door een Okta-applicatie van de intellectuele-eigendomsrechten van die derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Apple en dochterondernemingen van Apple derde begunstigden van deze voorwaarden zijn, maar alleen in de mate dat deze betrekking hebben op een Okta-applicatie die wordt gebruikt op een Apple-product, en dat Apple het recht heeft (en wordt verondersteld dat recht te hebben aanvaard) om deze voorwaarden jegens u af te dwingen als een derde begunstigde van de voorwaarden.
   
 19. Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden bevatten alle afspraken die de partijen hebben gemaakt met betrekking tot het onderwerp ervan en hebben voorrang boven alle eerder mondeling en schriftelijk overeengekomen voorwaarden of afspraken tussen de partijen inzake het onderwerp.
   
 20. Scheidbaarheid/afstand van rechten. Als een partij geen actie onderneemt naar aanleiding van een schending van een bepaling uit de voorwaarden, houdt dat niet in dat deze partij afziet van het recht om naar aanleiding van dergelijke schendingen actie te ondernemen. Als een bepaling in deze voorwaarden om welke reden dan ook deels of volledig ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard in een bepaald rechtsgebied, is een dergelijke bepaling alleen in dat rechtsgebied niet rechtsgeldig in de mate dat deze ongeldig of onafdwingbaar is, zonder dat dit gevolgen heeft voor de geldigheid of afdwingbaarheid ervan in een ander rechtsgebied of voor de resterende bepalingen in enig rechtsgebied. 
   
 21. Wijzigingen. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving behoudt Okta zich het recht voor Okta Personal of deze voorwaarden op elk willekeurig moment en zonder kennisgeving aan te vullen, te wijzigen, bij te werken of aan te passen, eenvoudigweg door een dergelijke toevoeging, wijziging, update of aanpassing te publiceren op Okta Personal. Als Okta wezenlijke veranderingen wil aanbrengen in deze voorwaarden, wordt u hiervan van tevoren op de hoogte gebracht, op een wijze die gepast is gezien de omstandigheden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Okta kan dit doen door u een kennisgeving te tonen in Okta Personal waarin u wordt gevraagd akkoord te gaan met dergelijke veranderingen, door een e-mail te sturen naar het voor uw account geregistreerde e-mailadres of via een ander elektronisch kanaal waarvoor u ons uw gegevens hebt verschaft. U moet Okta Personal monitoren om te zien of er veranderingen worden aangekondigd. Een dergelijke toevoeging, wijziging, update of aanpassing treedt in werking op de datum die wordt vermeld in de kennisgeving of de datum waarop u ermee akkoord gaat (zoals van toepassing). Als u Okta Personal blijft gebruiken na de publicatie of toepassing van een dergelijke toevoeging, wijziging, update of aanpassing, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door deze toevoeging, wijziging, update of aanpassing. Als u niet gebonden wilt zijn door de toevoeging, wijziging, update of aanpassing, moet u uw toegang tot en gebruik van Okta Personal onmiddellijk staken. 
   
 22. Als u een ingezetene bent van Quebec, geldt in aanvulling op het bovenstaande het volgende. Als een toevoeging aan of wijziging, update of aanpassing van Okta Personal of deze voorwaarden resulteert in meer verplichtingen voor u of minder verplichtingen voor Okta, wordt in de kennisgeving inzake de wijziging exclusieve, gedetailleerde informatie verschaft over de nieuwe of gewijzigde clausule(s), de eerdere bewoording van de clausule(s), de datum van inwerkingtreding van de wijziging en het recht om de wijziging binnen 30 dagen na inwerkingtreding te verwerpen door Okta schriftelijk van deze verwerping op de hoogte te stellen. Als u een wijziging verwerpt, moet u uw gebruik van Okta Personal staken en uw account sluiten. De rechten die uit hoofde van deze alinea worden toegekend aan consumenten die woonachtig zijn in de provincie Quebec, zijn echter niet van toepassing op wijzigingen, updates of aanpassingen in Okta Personal of deze voorwaarden waarmee u expliciet akkoord bent gegaan, bijvoorbeeld binnen Okta Personal.
   
 23. Kennisgevingen voor consumenten uit Californië. Op grond van paragraaf 1789.3 van de California Civil Code hebben gebruikers van Okta Personal uit Californië de volgende specifieke consumentenrechten: ze kunnen contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs, schriftelijk per adres 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento CA 95834 of telefonisch op (916) 445-1254 of (800) 952-5210. 
   
 24. Language – Langue (Applicable to Quebec residents only- Applicable seulement aux residents du Quebec). You acknowledge that You were given the choice to accept these Terms in either English or French and that after receiving the French version of the Terms, You expressly requested to enter into the English version only. Therefore, You hereby consent to be bound solely by the English version of these Terms and agree that all related documents, including notices, will be drafted exclusively in English. Vous reconnaissez qu’il vous a été proposé d’accepter cette convention en anglais ou en français et qu’après réception de la version française de cette convention, vous avez explicitement demandé de conclure la convention en anglais seulement. Par conséquent, vous consentez à être lié exclusivement par la version anglaise de cette convention et acceptez que tous les documents qui s’y rattachent, y compris les avis, soient rédigés exclusivement en anglais.
   
 25. Bèta-voorwaarden. Okta kan diverse producten of functies (elk een "bèta-product") testen. U gaat ermee akkoord dat deze bèta-voorwaarden afzonderlijke, onafhankelijke overeenkomsten zijn voor een dergelijk afzonderlijk bèta-product dat u test. Indien u een bèta-versie van Okta Personal gebruikt, zijn de volgende voorwaarden voor het gebruik van een bèta-product van toepassing in aanvulling op de algemene gebruiksvoorwaarden, en hebben de bèta-voorwaarden voorrang boven de algemene gebruiksvoorwaarden.
  1. Deelname aan bèta-testen. Het is waarschijnlijk dat bèta-producten die zich nog in de testfase bevinden, fouten bevatten. In aanvulling op de andere in deze voorwaarden opgenomen disclaimers, gaat u ermee akkoord dat alle bèta-producten worden geleverd op basis van de huidige situatie ("as is") en beschikbaarheid ("as available"). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij naar eigen goeddunken kunnen besluiten uw toegang, het testen en/of gebruik van het bèta-product (of een deel ervan) te wijzigen, in te trekken of te beëindigen of het bèta-product niet meer aan te bieden. Tijdens de termijn van deze bèta-voorwaarden spant u zich op commercieel redelijke wijze in om feedback te geven en problemen te melden in verband met uw gebruik van het bèta-product, op grond van redelijkheid of zoals anderszins overeengekomen (bijvoorbeeld via e-mail). U deelt de feedback niet met derden en kent Okta hierbij alle rechten en aanspraken op en alle belangen in feedback toe, zonder enig recht op compensatie of een andere verplichting voor Okta.
  2. Vertrouwelijkheid. "Vertrouwelijke informatie" verwijst naar alle informatie die Okta aan u bekendmaakt of die u hebt geraadpleegd of verstrekt met betrekking tot het bèta-product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw gebruik, uw relatie met Okta, feedback en andere informatie die beschikbaar is gesteld voor bèta-testen, behalve in de mate dat deze informatie reeds openbaar is gemaakt door Okta. U verklaart: (i) de vertrouwelijke informatie alleen te zullen gebruiken als dat noodzakelijk is om het bèta-product te gebruiken of testen; (ii) vertrouwelijke informatie strikt geheim te zullen houden en ten aanzien ervan dezelfde voorzorg te zullen betrachten als bij de bescherming van uw eigen vertrouwelijke informatie en (iii) de vertrouwelijke informatie niet te zullen delen met derden. U verbindt zich ertoe geen informatie met betrekking tot het bèta-product openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming vooraf van Okta, die Okta naar eigen goeddunken kan toekennen of intrekken. Deze bepaling inzake vertrouwelijkheid vervangt, uitsluitend in verband met de vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld op grond van de bepalingen van deze voorwaarden, eventuele eerdere afspraken tussen de partijen. 
  3. Looptijd. Met betrekking tot elk bèta-product treedt dit onderdeel 27 (bèta-voorwaarden) in werking op de datum van uw eerste toegang tot of gebruik van het bèta-product en blijven deze voorwaarden gelden tot (hetgeen zich eerder voordoet): (i) een datum die Okta naar eigen goeddunken opgeeft, (ii) de datum waarop Okta een dergelijk bèta-product algemeen openbaar beschikbaar stelt (vanaf dat moment gelden de voorwaarden voor Okta Personal) of (iii) de datum waarop Okta besluit het bèta-product niet meer aan te bieden. In het geval van beëindiging (behalve wanneer het bèta-product algemeen openbaar beschikbaar wordt gesteld) moet u het gebruik van het bèta-product staken.