Användningsvillkor för Okta Personal

Uppdaterades senast: 5 december 2023 

Översättningar av dessa villkor finns på:  

Dessa användningsvillkor för Okta Personal (”villkoren”) utgör ett bindande avtal mellan dig (”du” eller ”din”) och Okta, Inc. (”Okta”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”), som reglerar din åtkomst till och användning av Okta Personal, oavsett om du får åtkomst via en webbläsare eller ett insticksprogram, en skrivbordsklient eller en mobilapp (”Okta Personal”).  

 • Om du har din vanliga hemvist i Australien hittar du tillämpliga villkor här
 • Om du har din vanliga hemvist i Frankrike hittar du tillämpliga villkor här
 • Om du har din vanliga hemvist i Irland hittar du tillämpliga villkor här
 • Om du har din vanliga hemvist i Storbritannien hittar du tillämpliga villkor här

Läs igenom dessa villkor noga innan du hämtar, installerar eller använder Okta Personal. OM DU INTE SAMTYCKER TILL (ELLER INTE KAN FÖLJA) DESSA VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA ELLER SKAFFA ÅTKOMST TILL OKTA PERSONAL. Genom att klicka på ”Godkänn” eller på annat sätt använda eller få åtkomst till Okta Personal godkänner du dessa villkor, sekretesspolicynpå  www.okta.com/se/privacy-policy (”sekretesspolicyn”) och intygar att du (i) är bunden av dessa villkor, (ii) är myndig i den jurisdiktion som du bor i och (iii) har befogenhet att, och kan lagligen, ingå ett bindande avtal med Okta. Du kommer inte att få åtkomst till Okta Personal såvida du inte godkänner dessa villkor och sekretesspolicyn. Om godkännande, bekräftelse eller annat meddelande från dig anger villkor eller omständigheter som går utöver eller skiljer sig från dessa villkor, betraktas dessa ytterligare eller andra villkor eller omständigheter härmed som väsentliga ändringar (meddelande om Oktas invändning mot och avvisande av dem ges härmed), och dessa ytterligare eller andra villkor kommer inte att äga giltighet.  

 1. Tredjepartstjänster. Dessa villkor gäller inte för webbplatser, tjänster och applikationer från tredje part (”tredjepartstjänster”) som är integrerade med eller som du kan koppla till Okta Personal. Vi ansvarar inte för, stödjer inte och har ingen kontroll över innehåll eller praxis från tredjepartstjänster. Vi rekommenderar att du granskar villkoren och policyerna för alla tredjepartstjänster som du använder via Okta Personal. Okta tillhandahåller endast sådana länkar i praktiskt syfte, och om du använder tredjepartstjänster via Okta Personal är det på egen risk.  
 2. Registrering. När du skapar ett konto hos oss (”ditt konto”) ska du:  
 • Hålla dina kontouppgifter och ditt lösenord konfidentiella; 
 • Omedelbart informera Okta via e-post till [email protected] om all faktisk eller misstänkt obehörig användning av ditt konto; 
 • Endast använda ditt konto för personligt och icke-kommersiellt bruk; 
 • Inte dela eller överföra ditt konto (eller rätten att använda ditt konto) till någon tredje part; 
 • Vara ensamt ansvarig för alla aktiviteter som sker via ditt konto; 
 • Endast tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information samt alltid hålla den uppdaterad; 
 • Inte välja eller använda inloggningsuppgifter för en annan person eller enhet i syfte att utge dig för att vara den personen eller enheten, eller använda en annan persons inloggningsuppgifter utan att denna person har gått med på detta. 

  Okta ansvarar inte för eventuella förluster för dig som orsakas av din underlåtenhet att följa någon av ovanstående regler. All underlåtenhet att följa ovanstående regler utgör ett brott mot dessa villkor och kan leda till att ditt konto stängs av under en period eller omedelbart avslutas, allt efter Oktas gottfinnande.  
 1. Inköp. Okta Personal är för närvarande kostnadsfritt för dig, men du kan erbjudas möjligheten att köpa, prenumerera på eller på annat sätt erhålla produkter eller tjänster som är tillgängliga eller görs tillgängliga via Okta Personal. Vissa funktioner kanske endast är tillgängliga med en prenumeration som du eller en tredje part har köpt. Du godkänner att Okta (eller ett företag som har valts för att agera på uppdrag av Okta) debiterar kreditkortet, betalkortet, kontot för mobila tjänster eller annan betalningsmetod som tillhandahålls i samband med en sådan transaktion, och att du betalar alla avgifter som uppstår i samband med en sådan transaktion.  
 2. Avtalsperiod och upphävande. Dessa villkor kommer att träda i kraft samma datum som du först använder eller får åtkomst till Okta Personal, och kommer att fortsätta till dess att de upphävs. Du kan säga upp dessa villkor genom att när som helst inaktivera ditt konto genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected], men om du hämtar eller börjar använda Okta Personal igen måste du godkänna den aktuella versionen av dessa villkor för att få åtkomst till eller använda Okta Personal. Okta kan när som helst upphäva dessa villkor. Om du inte följer något av dessa villkor kan Okta stänga av eller avsluta ditt konto och hindra dig från att få åtkomst till Okta Personal. Okta förbehåller sig även rätten att ändra, avbryta eller avsluta Okta Personal (eller någon del eller något innehåll därav) när som helst. Vid upphävande av dessa villkor upphör alla rättigheter som du tilldelas samt alla förmåner som du får enligt dessa villkor. Ditt konto inaktiveras, och du måste omedelbart upphöra att använda Okta Personal. Vid upphävande av dessa villkor eller inaktivering av ditt konto enligt vad som anges här, kan Okta ta bort ditt konto och alla tillhörande uppgifter. Villkoren för dessa villkor, som i egenskap av villkor som sådana ska gälla även efter upphävandet av dessa villkor, ska gälla även efter eventuellt upphävande av dessa villkor.  
 3. Ägande. Okta behåller alla rättigheter, all äganderätt och alla intressen i och till (a) Okta Personal, inklusive all text, alla filer, bilder, grafik, illustrationer, information, data, ljud, video, fotografier, reklam och annat innehåll och material som ingår, finns tillgängligt på eller tillhandahålls från eller via Okta Personal och (b) Oktas namn, logotyp och andra märken, samt alla immateriella rättigheter relaterade till var och en av ovanstående kategorier, inklusive men inte begränsat till alla modifieringar, förbättringar, härledda verk och uppgraderingar. Okta Personal licensieras till dig endast i den utsträckning som anges i dessa villkor. Okta förbehåller sig uttryckligen alla rättigheter i och till Okta Personal som inte uttryckligen tilldelas dig i dessa villkor. 
 4. Användningsrättigheter. Du får åtkomst till och kan använda Okta Personal i enlighet med dessa villkor endast under den tidsperiod som anges i avsnitt 4 och endast för personligt bruk av en enskild person. Du får inte ändra, kopiera eller reproducera, framföra, visa upp, skapa härledda verk från, återpublicera, lägga upp, sända, delta i överföring eller försäljning av, distribuera eller på något sätt utnyttja någon del av Okta Personal utan föregående skriftligt tillstånd från Okta. Din användning av tredjepartstjänsterna regleras av tillämplig(a) tredjepartslicens(er), kopior av vilka finns tillgängliga på Oktas webbplats, på https://www.okta.com/trustandcompliance/. I händelse av en uttrycklig konflikt mellan en tredjepartslicens och dessa villkor ska en sådan tredjepartslicens endast gälla med avseende på de specifika tredjepartstjänsterna.  
 5. Dina data. Med ”dina data” avses alla data och allt innehåll som laddas upp av dig eller för din räkning till Okta Personal. Du behåller alla rättigheter till dina data. Du beviljar härmed Okta en royaltyfri, fullständigt betald, evig, oåterkallelig, global licens för att lagra, hämta, säkerhetskopiera, återställa och på annat sätt kopiera dina data, så att vi kan förse dig med Okta Personal, inklusive för legitima affärssyften som bekämpande av bedrägerier enligt sekretesspolicyn. Du får inte ladda upp eller tillhandahålla dina data som (a) är ärekränkande, nedsättande, obscena, kränkande, pornografiska, hotfulla eller utgör ett sekretessintrång eller innehåller anstötliga kommentarer, (b) inkräktar på, på ett otillbörligt sätt tillskansar sig eller på annat sätt kränker någon tredje parts immateriella rättigheter, (c) är olagliga eller våldsamma eller förespråkar eller främjar olagliga eller våldsamma aktiviteter, eller (d) på annat sätt bryter mot dessa villkor. Du intygar och garanterar för Okta att du äger alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till dina data som du laddar upp till Okta Personal, eller att du har tillräckliga rättigheter för att bevilja Okta de rättigheter som diskuteras i dessa villkor. 
 6. Feedback. All form av feedback, idéer, förslag eller andra kommentarer som du kan lämna till oss angående Okta Personal (”feedback”) är frivillig, otvungen och innebär inte någon skyldighet gentemot dig från Oktas sida. Du beviljar härmed Okta en evig, oåterkallelig, obegränsad, royaltyfri rätt och licens att använda feedback på ett lagligt sätt, utan kompensation och utan någon skyldighet gentemot dig. 
 7. Begränsningar. Du får inte (a) modifiera, förbereda härledda verk av eller bakåtkonstruera Okta Personal, (b) använda Okta Personal på ett sätt som innebär att du missbrukar eller stör eller försöker missbruka eller störa våra nätverk, användarkonton eller Okta Personal, (c) lagra, ladda upp eller överföra trakasserande, oanständigt, obscent eller olagligt material eller någon typ av virus, skadlig programvara eller skadlig kod, (d) ladda upp eller överföra material som kan utgöra intrång på tredje parters immateriella egendom, sekretess eller andra rättigheter via Okta Personal, (e) använda Okta Personal i syfte att begå bedrägerier eller för att utge dig för att vara någon annan person eller enhet, (f) ta bort, förbigå eller kringgå eventuella elektroniska skyddsåtgärder för, eller relaterade till, Okta Personal, (g) använda Okta Personal i något som helst kommersiellt syfte, förutsatt att Okta Personal-funktioner som är tillgängliga för en  företagsversion av Okta som används av dig med Okta-tillhandahållna verktyg och länkar är tillåtna, beroende på vilka behörigheter som beviljas av din Okta-företagsadministratör, (h) bryta mot dessa villkor, villkoren för någon tredjepartstjänst eller tredjepartslicens, eller lokala, statliga, federala eller internationella lagar, regler eller bestämmelser eller andra krav eller begränsningar som läggs upp av Okta på dess webbplats eller i programmet, eller (i) sälja, sälja vidare, låna ut, dela, leasa eller andrahandsleasa Okta Personal, användarkonton eller tillgång till Okta Personal.  
 8. Anmälningar om upphovsrättsintrång. På samma sätt som Okta kräver att användare av Okta Personal respekterar upphovsrätterna och andra immateriella rättigheter som tillhör Okta, dess dotterbolag och andra tredje parter, respekterar Okta upphovsrätterna och andra immateriella rättigheter som tillhör användare av Okta Personal och andra tredje parter. Om du verkligen tror att ditt upphovsrättsskyddade verk har reproducerats i Okta Personal utan tillstånd och på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, kan du i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) meddela detta till Oktas utsedda ombud för upphovsrättsintrång i enlighet med Oktas policy för anmälan om upphovsrättsintrång, som finns tillgänglig på https://www.okta.com/copyright/

  Undantag från vissa garantier och begränsningar eller ansvar är inte tillåtna i vissa jurisdiktioner, varför några av nedanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller för användare i dessa jurisdiktioner.  
 9. Ansvarsfriskrivning. DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV OKTA PERSONAL SKER PÅ DIN EGEN RISK, OCH DU TAR PÅ DIG ALLA RISKER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV OKTA PERSONAL). OKTA PERSONAL TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG”. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG (A) FRÅNSÄGER SIG OKTA HÄRMED ALLA FRAMSTÄLLNINGAR OCH GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ OKTA PERSONAL, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ALLA GARANTIER OM ICKE-INTRÅNG, ÄGANDERÄTT ELLER EGET ÅTNJUTANDE, (B) GARANTERAR INTE OKTA ATT OKTA PERSONAL KOMMER ATT VARA KOMPLETT, KORREKT, TILLGÄNGLIGT, LÄGLIGT, SÄKERT, PÅLITLIGT, FELFRITT ELLER FRITT FRÅN AVBROTT, KRASCHER, DRIFTSTOPP ELLER ANDRA FEL, ELLER KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, OCH (C) KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OKTA, NÅGON AV DESS DOTTERBOLAG ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ÄR KOPPLADE TILL OKTA PERSONAL, ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE ÄGARE, STYRELSELEDAMÖTER, CHEFER, ANSTÄLLDA, ENTREPRENÖRER, LICENSGIVARE, LICENSINNEHAVARE ELLER REPRESENTANTER FÖR NÅGOT AV OVANSTÅENDE ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR OKTA PERSONAL PÅ NÅGOT SOM HELST SÄTT.  
 10. Begränsning; undantag. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER OKTA, ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG, ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE ÄGARE, STYRELSELEDAMÖTER, CHEFER, ANSTÄLLDA, OMBUD, ENTREPRENÖRER, LICENSGIVARE, LICENSINNEHAVARE ELLER REPRESENTANTER  ATT HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA SKADOR, RESULTERANDE SKADOR, SÄRSKILDA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, AVSKRÄCKANDE ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGA SKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV INTÄKTER, DATA, ANVÄNDNING OCH GOODWILL SAMT ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER), VARE SIG I AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING ELLER PÅ NÅGON ANNAN RÄTTSLIG GRUND, TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV (ELLER DIN UNDERLÅTENHET ATT FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA) OKTA PERSONAL, ÄVEN OM OKTA HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR OCH OAKTAT EVENTUELL UNDERLÅTENHET GÄLLANDE DET VÄSENTLIGA SYFTET MED EN BEGRÄNSAD ÅTGÄRD. OKTAS TOTALA ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ÄR BEGRÄNSAT TILL 100 USD. 
 11. Skadeersättning. Du samtycker härmed till att gottgöra, försvara och hålla Okta, dess dotterbolag och deras ägare, chefer, styrelseledamöter, anställda, ombud, entreprenörer, licensgivare, licensinnehavare eller representanter skyddade mot alla anspråk, förluster, skulder, skador, avgifter, utgifter och kostnader (inklusive advokatarvoden, domstolskostnader, skadestånd och utjämningsbelopp) som resulterar till följd av eller uppstår på grund av (a) ett brott eller ett påstått brott från din sida mot dessa villkor, (b) ett brott från din sida mot någon tillämplig lag, regel eller bestämmelse, (c) innehåll som du överför till Okta Personal, inklusive dina data, eller (d) din åtkomst till eller användning av Okta Personal. Okta kommer att informera dig om alla sådana anspråk eller anklagelser, och Okta har rätt att delta i försvaret av ett sådant anspråk på egen bekostnad. 
 12. Endast tillämpligt för konsumenter som bor i Québec: Okta kan inte garantera att Okta Personal kommer att leva upp till dina förväntningar eller tillgodose dina behov, och inte heller att det kommer att fungera utan avbrott, förseningar, säkerhetsproblem eller fel. Vi kan inte garantera att den information som är tillgänglig via Okta Personal alltid kommer att vara exakt, tillförlitlig eller korrekt, eller att eventuella missar eller fel kommer att åtgärdas. Tillgängligheten till Okta Personal vid en viss tidpunkt eller plats, inklusive åtkomst till ett konto, garanteras inte. Okta rekommenderar därför att du har en kopia av all information, inklusive lösenord, som lagras på ditt konto. Okta kan under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt gentemot dig för några indirekta skador, och kommer inte heller att hållas ansvarigt gentemot dig i situationer där en force majeure-händelse försvårar uppfyllandet av Oktas skyldigheter. 
 13. Meddelanden. Såvida inte annat uttryckligen anges, ska alla meddelanden som krävs eller tillåts enligt dessa villkor att tillhandahållas Okta via post till Okta, Inc., ATTN: LEGAL, 100 First Street, Floor 6, San Francisco, CA 94105, USA med en kopia, som inte ska betraktas som meddelandet i sig, till [email protected] med orden ”JURIDISKT MEDDELANDE” i ämnesraden. Om tillämplig lag kräver att Okta godkänner meddelanden via e-post (men inte i annat fall) kan du skicka ett meddelande via e-post till Okta på [email protected] med orden ”JURIDISKT MEDDELANDE” i ämnesraden. 
 14. Förmånstagare från tredje part. Oktas dotterbolag är avsedda som tredjepartsförmånstagare enligt dessa villkor med rätt att verkställa de bestämmelser som direkt rör Okta Personal eller annan Okta-teknik som de äger rättigheter till.  
 15. Tilldelning. Du får inte tilldela, delegera eller överföra dessa villkor eller några av dina rättigheter som nämns här, och alla försök att göra detta kommer att betraktas som ogiltiga. 
 16. Lagval, jurisdiktion, plats och avsägande av grupptalan. I enlighet med tillämplig lag ska dessa villkor regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, utan verkställande av några lagvalsprinciper som kräver tillämpning av lagarna i en annan jurisdiktion eller tillämpning av villkoren i FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt den så kallade Uniform Computer Information Transactions Act. Du samtycker härmed oåterkalleligen och ovillkorligen till jurisdiktionen och platsen i de statliga och federala domstolarna i San Francisco i Kalifornien för alla eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor. Vid sådana tvister har den vinnande parten rätt att driva in sina skäliga advokatarvoden och kostnader från den andra parten. ALLA FÖRFARANDEN FÖR ATT LÖSA EN TVIST KOMMER ATT GENOMFÖRAS UTESLUTANDE PÅ INDIVIDUELL BASIS. VARKEN DU ELLER OKTA KOMMER ATT FÖRSÖKA LÖSA TVISTER GENOM ATT VÄCKA GRUPPTALAN ELLER MED NÅGOT ANNAT FÖRFARANDE DÄR ENDERA PARTEN AGERAR ELLER FÖRESLÅR ATT AGERA SOM REPRESENTANT. I den utsträckning som tillåts enligt lag avsäger du dig permanent och oåterkalleligen rätten att göra några som helst anspråk i samband med dessa Villkor i något forum, såvida du inte förser Okta med ett skriftligt meddelande om händelserna eller omständigheterna som har gett upphov till anspråket inom ett (1) år efter att de har inträffat. Oaktat ovanstående kommer du som konsument att dra nytta av de obligatoriska bestämmelserna i lagarna i det land där du bor. Inget i dessa Villkor, inklusive denna bestämmelse om gällande lag och jurisdiktion, påverkar de rättigheter du har som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i dina lokala lagar. För konsumenter som bor i Québec regleras dessa Villkor av lagarna i Québec. Domstolarna i Québec kommer att gälla som behörig jurisdiktion och ovannämnda undantag från rättigheter som gäller vid tvister, inklusive avstående från grupptalan, gäller inte för dig.  
 17. Internationella användare. Okta Personal drivs från USA och data (inklusive dina data) kan lagras och behandlas internationellt. Okta kan inte intyga att innehåll som presenteras i Okta Personal är lämpligt (eller, i vissa fall, tillgängligt) för användning på platser utanför USA. Du ansvarar för att följa alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser, inklusive, men inte begränsat till, lagar och bestämmelser gällande export, sekretess och dataskydd. Du bekräftar att Okta Personal kan bli föremål för lagar om exportkontroll och handelssanktioner i USA och andra länder. Du får inte komma åt, använda, exportera eller avslöja någon del av Okta Personal om detta strider mot tillämpliga lagar om exportkontroll och sanktioner. Ingen programvara för applikationer som ingår i Okta Personal får således hämtas, exporteras eller återexporteras (1) till Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Luhansk, Donetsk eller Krimregionerna i Ukraina (eller till en medborgare eller någon som är bosatt i dessa länder eller territorier) eller något annat land eller territorium till vilket USA har infört handelsembargo för export av varor, tjänster eller teknik, eller har förbjudit transaktioner med personer som befinner sig där, eller (2) till någon på det amerikanska finansdepartementets lista Specially Designated Nationals eller det amerikanska handelsdepartementets tabell över ej tillåtna beställningar. Genom att hämta programvara eller program i samband med Okta Personal eller på annat sätt få åtkomst till Okta Personal intygar och garanterar du att du inte befinner dig i, kontrolleras av, eller är medborgare i eller bosatt i något sådant land eller finns med på någon sådan lista.  
 18. Villkor och policyer för plattform och lagring från tredje part. Om och i den utsträckning Apple App Store och/eller Google Play Store eller annan relevant butik eller plattform från tredje part ändrar sina regler för nedladdning eller användning av mobilappar, inklusive Okta Personal, ansvarar Okta inte för sådana ändringar, inklusive sådana som skiljer sig från dessa villkor. Vissa produkter, tjänster, innehåll eller funktioner som tillhandahålls via Okta Personal (eller på annat sätt tillhandahålls av Okta) kan omfatta produkter, plattformar, innehåll, funktioner eller programvara som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Genom att använda sådant material från Google samtycker du härmed till att följa Googles användarvillkor som finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/terms/. Dessutom omfattas din användning av programvara i samband med Android-versionen av mobilappen för Okta Personal ytterligare av vissa tredjepartslicenser – vars licens och källkod finns på http://source.android.com/source/licenses.html – till vilka du härmed samtycker till att vara bunden.  

  Mobilappen för Okta Personal som hämtas till en Apple-produkt använder iOS-programvaruutvecklingssatsen från Apple, Inc. (”Apple”), men Okta är ensamt ansvarigt för sådana mobilappar och innehållet däri. Genom att använda eller få åtkomst till programmen via en Apple-produkt bekräftar och samtycker du till att dessa villkor gäller mellan dig och Okta och inte med Apple. Vidare är din åtkomst till eller användning av Okta-applikationerna på en Apple-produkt begränsad till Apple-produkter som du äger eller kontrollerar och i den utsträckning det är tillåtet enligt användningsreglerna som anges i servicevillkoren för App Store. Okta ansvarar för att hantera eventuella anspråk som du kan ha gällande användning och/eller innehav av en Okta-applikation, inklusive, men inte begränsat till: (a) krav på produktansvar; (b) eventuella anspråk om att en Okta-applikation inte uppfyller alla tillämpliga juridiska krav eller lagstadgade krav; och (c) anspråk som uppstår inom ramen för konsumentskydd eller liknande lagstiftning. Okta ansvarar för att tillhandahålla eventuellt underhåll eller supporttjänster med avseende på alla Okta-applikationer. Apple ansvarar inte för tredje parts anspråk om att en Okta-applikation, eller ditt ägande och användning av en Okta-applikation, inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter. Du bekräftar och samtycker till att Apple och Apples dotterbolag är förmånstagare från tredje part av dessa villkor, men endast i den utsträckning det gäller en Okta-applikation som används på en Apple-produkt, och Apple har rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva dessa Villkor mot dig som förmånstagare från tredje part därav. 
 19. Hela avtalet. Dessa villkor anger parternas hela förståelse vad gäller ämnet härav och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga villkor eller överenskommelser mellan parterna angående ett sådant ämne. 
 20. Uppdelning/friskrivning. Friskrivning från brott mot någon bestämmelse i dessa villkor av någon av parterna kommer inte att fungera eller tolkas som en friskrivning från något annat brott eller kommande brott. Om någon bestämmelse i dessa villkor av någon anledning helt eller delvis ska anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa i någon jurisdiktion, ska denna bestämmelse, när det gäller en sådan jurisdiktion, anses ineffektiv i utsträckningen för denna ogiltighet eller brist på verkställbarhet, utan att på något sätt påverka giltigheten eller verkställbarheten därav i någon annan jurisdiktion eller de återstående bestämmelserna häri i någon jurisdiktion.  
 21. Ändringar. I enlighet med tillämplig lag förbehåller sig Okta rätten att, när som helst och utan föregående meddelande, lägga till, ändra, uppdatera eller ändra Okta Personal eller dessa villkor, helt enkelt genom att publicera sådana tillägg, ändringar, uppdateringar eller modifieringar på Okta Personal. Om Okta vill göra väsentliga ändringar av villkoren kommer Okta att ge dig en förvarning, enligt vad som är lämpligt under omständigheterna och enligt vad som kan krävas enligt tillämplig lag. Okta kan göra detta antingen genom att visa ett meddelande till dig i själva Okta Personal, begära ditt samtycke till sådana ändringar när du öppnar Okta Personal eller genom att skicka ett e-postmeddelande till ditt kontos registrerade e-postadress eller med någon annan elektronisk metod som du har gett oss dina uppgifter för. Du ansvarar för att övervaka Okta Personal för sådana ändringar. Alla sådana tillägg, ändringar, uppdateringar eller modifieringar kommer att gälla vid det datum som anges i meddelandet eller vid datumet för ditt samtycke till detta (i förekommande fall). Din fortsatta användning av Okta Personal efter att du har publicerat eller tillhandahållit sådana tillägg, ändringar, uppdateringar eller modifieringar kommer i sig att utgöra ditt samtycke till att bli bunden av tillägget, ändringen, uppdateringen eller modifieringen. Om du inte samtycker till att vara bunden av tillägget, ändringen, uppdateringen eller modifieringen måste du omedelbart avsluta all användning av och åtkomst till Okta Personal.  
 22. Om du är bosatt i Québec gäller följande utöver det ovanstående: Om ändring, tillägg, uppdatering eller modifiering av Okta Personal eller dessa villkor leder till en ökning av dina åtaganden eller en minskning av Oktas åtaganden, kommer meddelandet om ändring endast att specificera de nya eller ändrade klausulerna, den tidigare formuleringen av klausulerna, ikraftträdandedatumet för ändringen samt din rätt att avvisa ändringen inom 30 dagar efter att den träder i kraft genom att skriftligen meddela Okta om din vägran. Om du avvisar en ändring måste du upphöra att använda Okta Personal och stänga ditt konto. De rättigheter som beviljas konsumenter i provinsen Québec enligt denna punkt gäller dock inte för några ändringar, uppdateringar eller modifieringar av Okta Personal eller dessa Villkor som du uttryckligen samtycker till, till exempel genom att samtycka till dem i Okta Personal. 
 23. Meddelanden till konsumenter i Kalifornien. Enligt California Civil Code § 1789.3, Användare av Okta Personal i Kalifornien har rätt till följande specifika meddelanden om konsumenträttigheter: Complaint Assistance Unit på Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs kan kontaktas skriftligen på 1625 North Market Blvd, Suite N 112, Sacramento CA 95834 eller via telefon på (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.   
 24. Språk – Langue (gäller endast för invånare i Québec – Applicable seulement aux residents du Quebec). Du bekräftar att du har fått möjlighet att välja att godkänna dessa villkor på antingen engelska eller franska och att du, efter att ha mottagit den franska versionen av villkoren, uttryckligen har begärt att få ingå avtal endast med den engelska versionen. Därför samtycker du härmed till att vara bunden endast av den engelska versionen av dessa villkor och samtycker till att alla relaterade dokument, inklusive meddelanden, kommer att utarbetas uteslutande på engelska. Vous reconnaissez qu'il vous a été proposé d'accepter cette convention en anglais ou en français et qu'après réception de la version française de cette convention, vous avez explicitement demandé de conclure la convention en anglais seulement. Par conséquent, vous consentez à être lié exclusivement par la version anglaise de cette convention et acceptez que tous les documents qui s'y rattachent, y compris les avis, soient rédigés exclusivement en anglais. 
 25. Villkor för betaversioner. Okta kan testa olika produkter eller funktioner (var och en kallas för en  ”betaprodukt”). Du samtycker till att dessa villkor för betaversioner är separata och oberoende avtal för varje sådan enskild betaprodukt som du testar. Om du använder en betaproduktversion av Okta Personal gäller följande villkor utöver villkoren (men de har företräde framför villkoren) för användning av en betaprodukt:  
  1. Deltagande i test av betaversion. En betaprodukt som fortfarande befinner sig i testfasen kommer sannolikt att innehålla fel. Utöver de andra friskrivningarna häri samtycker du till att alla betaprodukter tillhandahålls i ”BEFINTLIGT SKICK” och ”I MÅN AV TILLGÅNG”. Du förstår och samtycker till att vi när som helst kan ändra, dra tillbaka, avsluta din åtkomst till, testa och/eller använda betaprodukten (eller någon del därav) efter eget gottfinnande. Under perioden för dessa villkor för betaversioner kommer du att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att ge feedback och rapportera problem som rör din användning av betaprodukten på rimliga grunder eller enligt överenskommelse på annat sätt (t.ex. via e-post). Du får inte vidarebefordra feedbacken till någon tredje part och du tilldelar härmed Okta alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till eventuell feedback, utan någon rätt till kompensation eller någon annan skyldighet från Okta.
     
  2. Konfidentialitet. Med ”konfidentiell information” avses all information som Okta lämnar till dig, eller som du har fått åtkomst till eller tillhandahållit i samband med betaprodukten, inklusive, men inte begränsat till, din användning, din relation till Okta, Feedback och all annan information som har gjorts tillgänglig för betatestning, utom i den utsträckning som meddelas offentligt av Okta. Du samtycker till att (i) endast använda den konfidentiella informationen när det är nödvändigt för att använda eller testa betaprodukten, (ii) upprätthålla konfidentiell information i strikt förtroende och använda samma grad av omsorg som du använder för att skydda din egen konfidentiella information, vilket ska vara minst rimlig omsorg, och (iii) inte lämna ut den konfidentiella informationen till någon tredje part. Du samtycker till att inte göra någon information relaterad till betaprodukten offentlig utan föregående skriftligt godkännande från Okta, som Okta kan bevilja eller undanhålla, efter eget gottfinnande. Denna bestämmelse om konfidentialitet ersätter alla tidigare avtal mellan parterna endast avseende konfidentiell information som utbyts enligt villkoren i dessa villkor. 
    
  3. Avtalsperiod. Med avseende på varje betaprodukt – såvida den inte avslutas i förtid i enlighet med villkoren häri – kommer villkoren i detta avsnitt 27 (Villkor för betaversioner) att börja gälla från och med det datum då du först använder eller öppnar betaprodukten och sedan fortsätta fram till det tidigaste av antingen (i) det datum som anges av Okta, efter Oktas eget gottfinnande, (ii) det datum då Okta gör en sådan betaprodukt allmänt tillgänglig (vid den tidpunkten ska Okta Personal-avtalsperiodengälla), eller (iii) det datum då Okta bestämmer sig för att avveckla betaprodukten. I händelse av uppsägning (förutom om betaprodukten blir allmänt tillgänglig) måste du upphöra att använda betaprodukten vid uppsägningen.