Fyra IAM-branschnormer för att säkra kundidentitet

4 IAM Best Practices

 

61 % av intrång under 2021 involverade autentiseringsuppgifter. Nästan alla företag har anställda, användare och/eller kunder som har tillgång till egendomsskyddad information och kritiska data. Och fastän informationen kanske inte är tillgänglig via direktlänkar kan de ändå oavsiktligt få åtkomst till innehåll de inte borde ha. Dessa företag kämpar ofta med att hantera kundidentiteter för att säkerställa lämplig åtkomst för varje användare: rätt data för rätt användare vid rätt tidpunkt – varken mer eller mindre.

I genomsnitt har varje anställd tillgång till mer än 11 miljoner filer. Företag vet att filer kan länka till andra filer, vilket skapar en bakdörr till känslig information. Allt eftersom företagen fortsätter att växa, skala upp och expandera blir detta en allt tuffare utmaning för experter inom IT- och informationssäkerhet. För att inte tala om besvären med identiteter för system, enheter, nätverk, arbete hemifrån och externa kunder. Hur kan IT- och informationssäkerhetspersonal använda kundidentitet för att implementera lösningar som minskar riskerna och förbättrar säkerheten i sina organisationer? Läs vidare för att lära dig branschnormer för att säkra kundidentiteter genom att utveckla en strategi för åtkomsthantering.

1. Utforma din användarlivscykel och ditt arbetsflöde

Allt eftersom företag växer och expanderar har deras processer och identiteter en tendens att gradvis bli svårare att hantera. För att motverka detta måste IT-teamen utforma en tydlig användarlivscykel och ett tydligt arbetsflöde via en lämplig strategi för åtkomsthantering. Olika avdelningar inom en organisation kräver trots allt olika åtkomstnivåer till befintliga dokument och filer. Genom att förstå behoven hos dessa olika avdelningar och organisationer inom företaget fullt ut kan ett IT-team få en uppfattning om de arbetsflödes- och åtkomstmönster som behövs. För det syftet finns flera verktyg, som Miro eller Zoom, som kan användas för att göra utkast till metoder kring livscykler och arbetsflöden.

Alla utformningar av livscykler eller arbetsflöden bör inkludera stora mängder input och feedback från teamen eller kunderna som påverkas. Bjud in dessa intressenter att lägga fram sina krav. Detta gör det möjligt för IT-teamet att verkligen förstå sina intressenters dagliga behov. En annan bra metod är att observera eller ”skugga” användaren/användarna. Den här metoden gör det möjligt för IT-teamet att identifiera specifika åtkomstområden som man eventuellt missar i allmänna möten kring arbetsflöden.

2. Definiera dina användarroller med lägsta behörighet och administrativa identitetsroller

När du har utformat och kartlagt användarlivscykeln behöver du definiera användarrollerna och de administrativa rollerna. Alla anställda, kunder eller användare behöver inte åtkomst till alla enheter, filer eller nätverk. Att tilldela åtkomstroller och rättigheter tidigt gör det mindre komplext att hantera ett expanderande företag samt låter IT-teamet fokusera på andra säkerhetshot.

Under kartläggningsprocessen ska du avgöra vilka administratörerna är jämfört med de allmänna användarna, identiteterna eller kunderna. Implementera lägsta behörighet för alla roller. Om roller och rättigheter struktureras på rätt sätt blir det enkelt att kontinuerligt hantera och skala åtkomst för specifika identiteter och användare. Vi föreslår också att du testar åtkomsten noggrant innan du sjösätter rollerna och rättigheterna. Skapa en kontrollgrupp av användare inom en avdelning för att simulera den dagliga åtkomsten till information och data. Detta gör att ett IT-team kan verifiera vad som fungerar samtidigt som man undviker att störa de anställdas produktivitet.

Det finns ytterligare fördelar med att använda roller. När roller och rättigheter har implementerats kan företag använda en cyberattacklivscykel för att begränsa åtkomst, mildra effekterna av ett intrång eller kontrollera hur attacker eller intrång sprider sig. Ett informationssäkerhetsteam kan också tilldela specifika roller för att tillåta kontroll eller begränsa åtkomsten för ledningen och administratörer.

3. Använd enkla, färdiga integreringar

IT- och datautbredning är en utmaning för växande företag. Varje dag tillkommer nya identiteter, användare, system, enheter och nätverk. Det är svårt att i stor skala hantera integrationer med anpassningar till oberoende system och kod. Ett enkelt sätt att kontrollera åtkomsthantering är att använda lösningar som tillåter färdiga integrationer och implementationer som minskar komplexiteten. 

Om du redan har en plattform för identitetshantering men samarbetar med en annan organisation bör du fokusera på att använda ett system kan integreras smidigt. Detta möjliggör fler populära protokoll som OpenID Connect eller SAML samt ger stöd åt LDAP eller Microsoft Active Directory för SaaS-integreringar.

Allt eftersom du växer (i form av utökade partnerskap eller skalning av en produkt med kundtillväxt) bör du fokusera på enkelhet. Utvecklingsteam kan använda lösningar med nyckelfärdiga integrationer för att lösa problem och skapa enkel funktionalitet.

4. Använd en centraliserad vy för att förenkla tillsynen

Styrning, tillsyn och efterlevnad gällande identiteter kan hanteras enkelt via en centraliserad vy. Med en enda vy kan informationssäkerhetsavdelningar enkelt hantera identiteter och komma åt kontroller. Den här centraliserade vyn av användare och identiteter gör även styrning och efterlevnad enkelt. Regler och aviseringar kan implementeras internt för att begränsa åtkomst eller meddela informationssäkerhetsteam om potentiella överträdelser. Detta kan förkorta tiden för ett möjligt intrång eller höja prioriteten för informationssäkerhetsteamet att undersöka varningen och begränsa åtkomsten.

En enda vy över ditt företags miljö gör det enkelt att hantera identitet och åtkomst, så att du kan implementera lösningar för skalning, innovation och styrning av användare och kunder.

Att sammanföra allt

Det är inte lätt att skydda kundidentiteter i hela företag. IT och teknik breder ut sig, nya anställda tillkommer, nya kunder läggs till och nya filer skapas dagligen. Detta gör det allt svårare för IT-team att skydda kundidentiteter och åtkomsthantering. Branschnormerna som beskrivs ovan kan implementeras för alla stora organisationer – från ett nytt företag till en IT-organisation som omstrukturerar sig.

För att sammanfatta:

  • Utforma och kartlägg användarlivscykeln för att förstå kunders åtkomst och användning.
  • Definiera identiteter och deras roller och rättigheter som ger lägsta behörighet.
  • Integrera med färdiga lösningar som främjar enkelhet och en riktigt bra användarupplevelse.
  • Hantera din miljö genom en centraliserad vy över tillsyn och styrning, vilket möjliggör snabb respons, enkel hantering och åtkomstefterlevnad.

Vill du veta mer? Här hittar du mer information om lösningar för åtkomsthantering och kundidentiteter.